Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.centrumlok.pl, jest prowadzony przez Józefa Furczonia wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Centrum LOK Józef Furczoń (adres do doręczeń: ul. Skałka 1, 34-424 Zaskale), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7361618529, REGON: 120510969 (zwany dalej Centrum LOK).

Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1. adres pocztowy: ul. Skałka 1, 34-424 Zaskale;

2. numer telefonu: 18 27 555 59

3. adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca- Józef Furczoń wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Centrum LOK Józef Furczoń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7361618529, REGON: 120510969 (zwany dalej Centrum LOK).

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Produkt – dostępne w Sklepie materiały cyfrowe będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

Usługa – udostępnienie przez Sprzedawcę materiałów cyfrowych za pośrednictwem Sklepu.

III. Przedmiot transakcji

Zakres towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym Centrum LOK obejmuje produkty elektroniczne w szczególności produkty cyfrowe oraz produkty wideo.

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Centrum LOK niezbędne jest urządzenie z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

Ceny widniejące na stronie Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Centrum LOK mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

IV. Rejestracja na stronie internetowej

W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny na stronie internetowej Sklepu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Strony internetowej sklepu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć. W zakresie wyznaczonym przez Politykę Prywatności, Użytkownik Zarejestrowany może też decydować o tym które dane jego Profilu i Konta zostaną upublicznione lub udostępnione innym Zarejestrowanym Użytkownikom.

Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego

Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;

Użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronie internetowej Sklepu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników; nie dotyczy to następujących danych:

 • adresu e-mail;
 • hasło do Konta;
 • kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. Dane te będą przetwarzane przez spółkę Administratora oraz przekazywane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych w ramach Portalu oraz w celach reklamowych

Użytkownik, podając dane osobowe oświadcza, że są one aktualne oraz zgodne z prawdą.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem listownie na adres Administratora.

V. Obowiązki użytkownika:

Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z centrumlok.pl przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

VI. Odpowiedzialność, prawa oraz obowiązki administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • sposób korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników i skutki korzystania ze strony internetowej Sklepu,
 • treść i formę zamieszczanych, Materiałów, oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego
 • treść i formę opisów charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych,
 • szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
 • udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do:

  • okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, strony internetowej Sklepu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
  • natychmiastowego usunięcia Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
  • natychmiastowego usunięcia każdego Materiału, komentarza, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
  • natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu strony internetowej Sklepu lub przepisów prawa,
  • zaprzestania udostępniania strony internetowej Sklepu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach strony internetowej Sklepu,
  • skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Strony internetowej Sklepu

  Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania strony internetowej Sklepu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Strony internetowej Sklepu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności.

  VII. Zawarcie umowy, Płatności

  Do zawarcia umowy dochodzi wraz ze skutecznym złażeniem formularza na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający niezwłocznie udostępnia Produkt Użytkownikowi po skutecznym złożeniu formularza.

  W sklepie Centrum LOK istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • poprzez serwis PayU - po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu płatnosci.pl,
  • poprzez serwis PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayPal.

  Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego w serwisie PayU bądź serwisie PayPal.

  VIII. Reklamacje

  W przypadku stwierdzenia wadliwości w działaniu Produktu lub Sklepu, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować ją. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

  IX. Newsletter oraz SMS

  W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

  W ramach usługi SMS, drogą SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego wysyłane będą powiadomienia zawierające informacje marketingowe Sprzedawcy (w tym o dostępnych towarach i promocjach prowadzonych za pośrednictwem Sklepu) Usługa SMS świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

  Każdy Newsletter zawiera:

  • temat i treść Newslettera,
  • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

  Każdy SMS w ramach usługi SMS zawiera:

  • adres strony internetowej Sklepu,
  • treść marketingową.

  Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

  Korzystanie z usługi SMS jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika telefonu z dostępem do sieci GSM.

  Wskazanie w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

  Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter.

  Zamówienie usługi SMS następuje poprzez podanie przez Użytkownika numeru telefonu w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej.

  Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, numeru telefonu Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi SMS.

  Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter.

  Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi SMS.

  W ramach świadczenia usługi Newsletter oraz usługi SMS Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

  X. Postanowienia końcowe

  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Centrum LOK towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Centrum LOK jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Centrum LOK danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

  Centrum LOK informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

  Centrum LOK informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Centrum LOK dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

  Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

  Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Centrum LOK zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

  Sklep internetowy Centrum LOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się teraz!

Zaloguj się